สภาพการณ์ทางด้านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน มีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์จราจลรวมถึงข้อจำกัดของแต่ละองค์กรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่น ระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร, การขยายตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดห้องดาต้าเซ็นเตอร์ทำให้ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ, การจัดสร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้างสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกิดข้อจำกัดทางด้าน งบประมาณ กำลังคน เทคโนโลยีที่องค์กรนั้น ๆ สามารถจะรองรับได้กับระบบที่องค์กรมีอยู่ จึงเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ของการปรับปรุงโครงสร้างสารสนเทศใหม่ให้ไปอยู่ในโครงสร้างที่รัดกุม ปลอดภัย ทันสมัยตลอดเวลาและมั่นคงเพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นผู้ให้บริการทางด้านระบบห้องดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเครือข่าย (IDC) นั่นเอง
    โดยตัวอย่างโครงการที่ทางบริษัท NetONE Network Solution Co.,Ltd.ได้จัดสร้างและดูแลให้กับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง ปลอดภัย รัดกุมและทันสมัยให้กับระบบเมล์ขององค์กรนั้น ๆ ที่ใช้เป็น Microsoft Exchange อยู่ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่น ๆ ได้โดยมีลักษณะโครงสร้างทางด้านสารสนเทศที่น่าสนใจ พอสังเขปดังต่อไปนี้คือ

  • เพื่อให้มั่นใจว่าเมล์เซิร์ฟเวอร์จะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องตามมาตรฐานของดาต้าเซ็นเตอร์และสามารถรองรับปริมาณเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ขององค์กรได้อย่างเพียงพอนั้นสามารถที่จะย้ายเมล์เซิร์ฟเวอร์ไปยังผู้ให้บริการทงด้านห้องดาต้าเซ็นเตอร์ยกตัวอย่างเช่น TOT เป็นต้น
  • เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรเองจะไม่เกิดปัญหาการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเวลาในการทำงานของผู้ใช้ จึงเกิดโซลูชั่นในเรื่องของการจัดสร้างเมล์เซิร์ฟเวอร์สำรองขึ้นเพื่อใช้ในการทดแทนการทำงานในกรณีที่เมล์เซิร์ฟเวอร์ตัวหลักเกิดปัญหาหรือเสียหายขึ้น อุปกรณ์เมล์เซิร์ฟเวอร์สำรองจะเข้าทำงานแทนตัวหลักทันทีโดยอัตโนมัติ (High Availability) ซึ่งทำให้ลดอัตราการสูญเสียชั่วโมงการทำงานของผู้ใช้ลงไปอย่างมากและสร้างความน่าเชื่อถือ, ความต่อเนื่องในการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างมากอีกด้วย.

cloud exchange server

 

ซึ่งโซลูชั่นนี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้คือ

  • ระบบ Active Directory ที่ถูกติดตั้งไว้ทางฝั่งของผู้ให้บริการ (IDC Provider) เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับ Active Directory ทางฝั่งขององค์กรเองและเพื่อใช้ทำงานร่วมกับระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกติดตั้งใหม่อีกด้วย (เส้นสีเขียวดังรูป)
  • ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะได้รับการอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดและจัดสร้างถึงสองเครื่องโดยการทำงานระหว่างทั้งสองถูกควบคุมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ CA ARC SERVE (High Availability) เพื่อช่วยให้เมล์เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถใช้อีเมล์ของตนเองผ่านทางหน้าเว็บด้วยความสามารถที่ติดมากับ Exchange Server คือ OWA (Outlook Web App) ทำให้ลดปัญหาการใช้งานอีเมล์ของผู้ใช้ต่าง ๆ จาก Mail Client Agent ลงไปอย่างมาก, ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบเมล์จากส่วนกลางได้และช่วยให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้อีเมล์ของตนจากที่ใดหรือจากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้อย่างง่ายดาย เช่น อุปกรณ์ Mobile ต่าง ๆ โดยคงไว้ซึ่งลักษณะการทำงานที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ขอเพียงให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เมล์เซิร์ฟเวอร์ได้เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใด ๆ