การดำเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่จำเป็นอย่างมากในการพึ่งพานำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว แม่นยำถูกต้องรวมถึงเพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายบางประเภทที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นวัฏจักรสำหรับการลงทุนทางด้านสารสนเทศในปัจจุบันคือเม็ดเงินที่ใช้จ่ายกับโครงสร้างสารสนเทศสูงถึงสูงมาก, ติดตามและคอยอัพเดทโครงสร้างสารสนเทศให้ใหม่อยู่เสมอและรวมไปถึงการแก้ไขซ่อมบำรุงโครงสร้างทางสารสนเทศที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในหัวข้อสุดท้ายทุกองค์กรต้องพบเจอและมีอัตราส่วนที่มากที่สุดของการดำเนินงานทางโครงสร้างสารสนเทศเช่น งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการเกี่ยวกับไวรัสที่ติดมาจากหลายช่องทางสู่เครื่องลูกข่ายภายในองค์กร เป็นต้น
เมื่อจุดพลิกผันของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยที่เป็น “Virtualization” ทำให้การเข้ามาของผลิตภัณฑ์นามว่า “VMware View” ของบริษัท VMware Co., Ltd.ได้เข้ามามีบทบาทในการเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบเครื่องลูกข่ายทั้งหมดให้เป็น “ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน” (Virtual Desktop) โดยจะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อเข้าใช้ในส่วนของระบบปฏิบัติการ (OS), ฮาร์ดแวร์รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ได้ตามเนื้องานและสิทธิ์ที่ได้รับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักของการใช้งานเวลาใด, จากมุมใดในโลกและจากอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ (Any Time, Any Where, Any Device)
โดยการเข้ามาของระบบเครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop) เหล่านี้จะยังคงรูปแบบและลักษณะการให้บริการที่ผู้ใช้คุ้นเคย แต่จะเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการและจะเห็นผลมากขึ้นในการจัดการกับระบบที่เป็นสารสนเทศขนาดใหญ่ และสิ่งที่เป็นหัวใจหลักสำหรับระบบเครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop) คือการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบ (TCO) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop) ได้   30 -50 %
ในขณะเดียวกัน VMware View เพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกทางด้านการทำงานของผู้ใช้ให้ตอบสนองกับคำว่า “Any Where” ซึ่งหมายรวมถึงลักษณะการทำงานแบบสภาพแวดล้อมแบบปิด (Offline Mode) นั่นคือ ผู้ใช้สามารถที่จะสำเนาชุดระบบปฏิบัติการ (OS), ฮาร์ดแวร์รวมถึงแอปพลิเคชั่น   ต่าง ๆ ที่ใช้ได้ตามเนื้องานและสิทธิ์ของตนเองไปทำงานในที่ต่าง ๆ ต่อได้ แม้ว่าจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายใด ๆ ก็ตามขององค์กรเลย และเมื่ออุปกรณ์กลับเข้าสู่การเชื่อมต่อสู่เครือข่ายขององค์กรอีกครั้งก็สามารถที่จะอัพเดทข้อมูลการทำงานล่าสุดกับชุดคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktop) ของตนเองที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ณ ล่าสุดที่มีการทำงานอยู่และนอกจากนั้น VMware View ยังมีความน่าสนใจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

  • ขยายความสามารถในการเข้าถึงและการดูแลระบบ ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะติดตาม เฝ้าดูพฤติกรรม รวมถึงปรับแต่งการทำงานของกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการกับแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารบริหารและจัดการกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์และต้องการใช้ได้จากส่วนกลาง
  • การทำงานผ่านกราฟฟิกและมัลติมิเดีย ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดของผู้ใช้ในการทำงานลักษณะนี้ด้วยโครงสร้างการทำงานของ VMware View ที่ใช้โปรโตคอลเฉพาะจากทาง VMware Co., Ltd. ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อทำงานกับกลุ่มงานที่เป็นกราฟฟิกโดยเฉพาะคือ “PCoIP”
  • ลดต้นทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในการช่วยลดต้นทุนในด้านการลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับผู้ใช้รวมถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวในระดับของการเป็นองค์กรขนาดใหญ่รวมถึงบริหารต้นทุนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น
  • ความปลอดภัย โดย VMware View มีรูปแบบการป้องกันการบุกรุกจากภายนอกที่จะเข้ามายังระบบ ซึ่งสามารถป้องกันและยับยั้งได้ทันท่วงทีจากศูนย์กลางด้วยความสามารถของ VMware vShield Endpoint และ vShield Edge ที่จะทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะปราศจาการโจมตีใด ๆ อย่างแน่นอน

Charoenchai Boondeesuwan (Writer) 31/05/12