IT Outsourcing

   ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างโอกาสและความได้เปรียบคู่แข่งขันในการดำเนินธุรกิจ และด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ทุกองค์กรเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการลงทุนด้าน IT ทั้งในด้านอุปกรณ์และกำลังคน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และช่วยเฝ้าระวังระบบ IT ขององค์กรให้มีการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งในหลายบริษัทที่ใช้ IT เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นอาจประสบปัญหา ดังนี้
    ▪    อัตรา กำลังคนที่จำกัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในการเพิ่มอัตรากำลัง นั้นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆหลายด้าน เช่น งบการฝึกอบรม , การปรับเงินเดือนประจำปี และ สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
    ▪    การ ใช้สิทธิ์อันพึงมีของพนักงานประจำ เช่น การขาดงาน,การลาต่างๆ หรือการลาออกของพนักงาน ซึ่งมีความเสีี่ยงต่อการหยุดชะงักของ IT อันอาจส่งผลให้ธุรกิจหลักได้รับความเสียหาย
    ▪    ขาดทักษะในการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้ทำงานได้ตรงความต้องการได้ หรืออาจใช้เวลาและต้นทุนที่สูง
    ▪    ขาดที่ปรึกษาในระดับผู้เชี่ยวชาญ และขาดประสบการณ์ด้าน IT  เป็นต้น ฯ

ทั้ง นี้การลงทุนในการสรรหากำลังคน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร จะต้องใช้เงินลงทุนและเวลาจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจในส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กรสูงกว่าที่ควร และยากต่อการควบคุม  องค์กรต่างๆจึงให้ความสนใจที่จะจัดจ้างบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อสามารถรู้และกำหนดต้นทุนที่แน่นอนต่อปีในส่วนของงานด้าน IT ในการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว

ดัง นั้นด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้ บริการ IT Outsourcing Service กว่า 10 ปีของ NetONE ที่ได้ให้บริการด้าน IT Outsourcing Service กับองค์กรทั้งระดับเล็ก กลาง และใหญ่ อีกทั้งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการด้าน IT (ISO/IEC 20000-1:2011) ส่งผลให้ NetONE ในวันนี้พร้อมที่จะให้บริการกับองค์กรทุกระดับด้วยรูปแบบบริการที่หลากหลาย เชื่อถือได้ และช่วยลดต้นทุนด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับทุกองค์กร โดยมีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

รูปแบบการให้บริการ

รายละเอียด

Outsourcing Service 24X7

ทีมวิศวกร ประจำ Site  แบบ 24x7  สำหรับ องค์กรที่ใช้ระบบ IT เป็นหลักต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุด และต้องการ วิศวกร สำหรับดูแลและ สนับสนุน ตลอดเวลาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  เช่น  ศูนย์ NOC


Outsourcing Service 8X5  

ทีมวิศวกร ประจำ Site แบบ 8x5  สำหรับ องค์กรที่ใช้ IT สนับสนุนในการทำงาน ตามเวลาทำงานของบริษัท และต้องการ วิศวกรสำหรับดูแลและสนับสนุน ระหว่างเวลาทำการ

Outsourcing Interim/Tailored 

ทีมวิศวกร ประจำ Site แบบ ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาและระยะเวลาการปฏฺบัติงานตามลูกค้ากำหนดได้ สำหรับองค์กร ที่มีระบบ IT ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ IT เพื่อความสะดวกในการทำงาน และ มีงบด้าน IT ที่จำกัด สามารถเลือกช่วงเวลาของการเข้าปฏิบัติงานได้ เช่น วิศวกรเข้าSiteงาน 2วัน/สัปดาห์ นอกเหนือวันดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เป็นต้น

IT Infrastructure Assessment

การให้การบริการแบบ การเข้าประเมินระบบ IT Infrastructure เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และ การเข้าปรับปรุงคุณภาพของระบบ IT Infrastructure สำหรับองค์กรที่  ระบบ IT Infrastructure ปัจจุบันมีปัญหา หรือ ต้องการการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยทีมงานวิศวกร และ การบริหารจัดการระบบ IT Infrastructure ที่ครอบคลุมการให้บริการ

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูล (Network Infrastructure Administration Outsourcing)
การบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย (System Server Administration Outsourcing)
การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (IT Security Outsourcing)  

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

มีการจัดระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่ชัดเจนควบคุมได้
ได้รับการบริการ IT ได้ตามข้อกำหนดที่ต้องการและควบคุมได้ ภายใต้ SLA
ทีมงานสนับสนุน นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฎิบัติงาน ตามสัญญาของลูกค้า
ได้รับการบริการตามมาตรฐานการบริหารจัดการ การให้บริการด้าน IT  (ISO/IEC 20000-1:2011)

 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อหาเราได้ที่ (66) 2619 0444 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30